พัฒนาโรงเรียนต้นแบบอ่านสร้างสุข สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข

พัฒนาโรงเรียนต้นแบบอ่านสร้างสุข สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข

การศึกษา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว), สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึกจ.สระแก้ว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบอ่านสร้างสุข : อ่าน เขียน เรียนรู้ อย่างมีความหมาย สมวัย และมีความสุข (อ่าน อาน อ๊าน) ลดภาวะ Learning Loss โดยนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทำ MOU ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบอ่านสร้างสุข : อ่าน เขียนเรียนรู้ อย่างมีความหมาย สมวัย และมีความสุข หรือ “อ่าน อาน อ๊าน” โดยเลือกพื้นที่ อบต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตามโรงเรียนขนาดเล็ก พัฒนาโมเดลต้นแบบส่งเสริมสถานศึกษาใช้การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขในเด็กปฐมวัย เชื่อมรอยต่อของวัยเรียนประถมศึกษา สู่การจัดการความรู้ที่ยั่งยืน ขยายผลในสถานศึกษาอื่นๆต่อไป เราเชื่อว่าแม้จะเป็นโรงเรียนที่ห่างไกล แต่หากครูได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้เด็กเป็นเจ้าของความรู้ ขณะที่ครูมีความเข้าใจระบบนิเวศสื่อ และออกแบบกิจกรรมการอ่านให้สอดคล้องวิถี และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้ โดยใช้ฐานที่แข็งแรงของการอ่านหนังสือให้เด็กฟังจะสามารถทำให้เด็กๆมีพัฒนาการการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดด และแก้ปัญหา Learning Loss ได้

 

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : กรุงเทพฯ เมืองหลวงที่มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา